Sol Florecita

Now in Australia as breeding stallion